منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود فایل مقاله و تحقیق تاريخ فلسفه يونان

دانلود فایل مقاله و تحقیق تاريخ فلسفه يونان

دانلود فایل مقاله و تحقیق تأویل در مثنوی (کوزه و باده)

دانلود فایل مقاله و تحقیق تأویل در مثنوی (کوزه و باده)

دانلود فایل مقاله و تحقیق آشنايي با نرم افزار Auto  CAD

دانلود فایل مقاله و تحقیق آشنايي با نرم افزار Auto CAD

دانلود فایل مقاله و تحقیق امنيت اجتماعي و نقش امر به معروف و نهي از منكر

دانلود فایل مقاله و تحقیق امنيت اجتماعي و نقش امر به معروف و نهي از منكر

دانلود جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیک

دانلود جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیک

دانلود کتاب روش های بیوشیمی و بیوفیزیک نوشته دکتر سعید رضایی زارچی

دانلود کتاب روش های بیوشیمی و بیوفیزیک نوشته دکتر سعید رضایی زارچی

دانلود فایل مقاله و تحقیق عملیات های مهم ایران در هشت سال دفاع مقدس

دانلود فایل مقاله و تحقیق عملیات های مهم ایران در هشت سال دفاع مقدس

دانلود گزارش کارآموزی دستگاه تراش و دستگاه فرز و CNC

دانلود گزارش کارآموزی دستگاه تراش و دستگاه فرز و CNC

گروه محصول -> دانشگاهی -> جزوات درسی

دانلود جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیکقیمت: ۱۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 362     کد محصول :21691      حجم فایل:      نوع فایل :zipعنوان جزوه: مکانیک سیالات و هیدرولیک

فهرست مطالب این جزوه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است: 

فصل اول: خواص سيالات 
1-1 مقدمه 
2-1 سيال يا شاره 
3-1 مفهوم پيوستگي سيال 
4-1 ابعاد و آحاد 
5-1 تنش برشي 
6-1 لزجت (ويسكوزيته يا گرانروي)
7-1 قانون لزجت نيوتن 
8-1 ضريب لزجت ديناميكي يا لزجت مطلق 
9-1 ضريب لزجت سينماتيكي
10-1 مسائل مطرح شده در مورد قانون لزجت نيوتن 
1-10-1 حركت يك صفحه روي سيال
2-10-1 حركت يك صفحه بين دو سيال
3-10-1 سطح شيبدار
4-10-1 لزجت سنج استوانهاي (حركت يك استوانه داخل استوانة ديگر)
11-1 انواع سيالات 
1-11-1 سيال ايده آل 
2-11-1 سيال واقعي (حقيقي) 
الف) سيالات نيوتني 
ب)سيالات غيرنيوتني 
12-1 حجم
13-1 جرم مخصوص يا چگالي جرم يا دانسيته
14-1 وزن مخصوص ياچگالي وزن
15-1 چگالي نسبي ( S) يا جرم حجمي نسبي
16-1 حجم مخصوص
17-1 فشار 
18-1 گاز كامل و معادله حالت 
19-1 قابليت تراكمپذيري سيالات (مدول بالك يا ضريب كشساني حجمي) 
20-1 فشار بخار (PV)
21-1 كشش سطحي 
22-1 اثرات كشش سطحي 
1-22-1 محاسبه فشار نسبي داخلي در قطره، حباب و جت باريك مايع 
2-22-1 مويينگي 
24-1 اصل عدم لغزش و عدم پرش دما 
مجموعه تستهاي خواص سيالات
 
فصل دوم: استاتيك سيالات 
1-2 مقدمه 
2-2 فشار
3-2 فشار استاتيكي و فشار ديناميكي
4-2 فشار نسبي وفشار مطلق 
5-2 محاسبه فشار در مايعات 
6-2 تغيير فشار با عمق 
7-2 تغييرات فشار در سيال ساكن تراكم پذير 
8-2 وسايل اندازه گيري فشار 
1-8-2 فشارسنج بوردن 
2-8-2 فشارسنج جيوه اي(بارومتر جيوه اي
3-8-2 پيزومتر
4-8-2 مانومترها 
5-8-2 مانومتر ديفرانسيلي (مانومتر تفاضلي)
6-8-2 مانومتر شيبدار (مايل) 
9-2 نيروي هيدرواستاتيكي وارد بر سطوح
10-2 نيروي فشار وارد بر سطوح تخت يا مسطح
1. حالتي كه صفحه افقي باشد
2. حالتي كه صفحه شيبدار(مايل) باشد(حالت كلي) 
3. حالتي كه صفحه قائم باشد
11-2 تعيين مقدار نيروي برآيند و خط اثرآن با استفاده ازروش منشور فشار 
12-2 نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح منحني
13-2 نيروي شناوري يا نيروي ارشميدس و مركز اثر آن 
1-13-2 حالت شناوري 
2-13-2 حالت غوطه وري
3-13-2 حالت ته نشيني 
14-2 معيار پايداري اجسام غوطه ور 
15-2 نقطه متاسنتريك و ارتفاع متاسنتريك 
16-2 معيار پايداري اجسام شناور
17-2 تعادل نسبي
تستهاي فصل دوم استاتيك سيالات

فصل سوم: جريان سيال؛ مفاهيم و معادلات اصلي 
1-3 مقدمه 
2-3 طبقه بندي جريان سيال 
1-2-3 جريان يكنواخت و غير يكنواخت 
2-2-3 جريان آرام (لايه اي يا ورقه اي)ودرهم(جريان آشفته)
4-2-3 جريان دائمي (پايداريا ماندگار)و جريان غير دائمي (ناپايدار) 
5-2-3 جريان هاي تراكم پذير و تراكم ناپذير 
6-2-3 جريان هاي چرخشي و غيرچرخشي 
7-2-3 جريان هاي يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي 
3-3 خطوط جريان 
4-3 خطوط پتانسيل يا خطوط هم پتانسيل 
5-3 شبكةجريان 
6-3 روابط اساسي مكانيك سيالات 
7-3 روش هاي اساسي تحليل جريان 
8-3 مفاهيم سيستم، حجم كنترل 
1-8-3 روش سيستم (جرم مشخص) 
2-8-3 حجم كنترل (حجم مشخص) 
9-3 معادلة انتقال رينولدز 
10-3 معادلات پيوستگي، انرژي و مومنتم 
1-10-3 معادلة پيوستگي 
دبي جريان (نرخ آبدهي يا شدت جريان) 
2-10-3 معادله مومنتم (اندازه حركت)
3-10-3 معادله انرژي 
2 مكانيك سيالات و هيدروليك
11-3 معادله اولر 
12-3 معادله برنولي در مورد سيالات ايده آل 
13-3 ماشين هاي هيدروليكي 
1-14-3 بازده η
15-3 تغييرات انرژي در يك سيستم سيال (خط شيب انرژي و خط شيب هيدروليكي) 
16-3 ضريب تصحيح انرژي جنبشي 
17-3 ضريب تصحيح اندازة حركت 
18-3 كاربردهاي معادلة برنولي 
2-18-3 اندازه گيري دبي بوسيله روزنه 
4-18-3 سيفون 
سوالات فصل جريان سيالات، مفاهيم و معادلات اصلي 
 
فصل چهارم: جريان عبوري از لوله ها
1-4 مقدمه 
2-4 انواع جريان در لوله ها 
1-2-4 جريان آرام(ورقه اي) 
2-2-4 جريان آشفته (متلاطم يا درهم)
3-4 معيار آرام يا آشفته بودن جريان با استفاده از عدد رينولدز 
4-4 نيمرخ توزيع سرعت ها
5-4 جريان هاي داخلي و خارجي 
6-4 لاية مرزي 
7-4 جريان كاملا توسعه يافته 
8-4 تنش برشي در لوله ها 
9-4 جريان آرام در لوله با سطح مقطع مدور 
10-4 محاسبه افت 
11-4 طريقة محاسبه f (ضريب اصطكاك دارسي ويسباخ) 
12-4 معادلات تجربي براي تعيين دبي جريان 
1-12-4 فرمول هيزن  ويليامز 
2-12-4 فرمول مانينگ
13-5 نيروي دراگ سيال (مقاومت سيال)
1-13-5 نيروي دراگ جسم در مقابل انحراف مسير جريان 
2-13-5 نيروي دراگ ناشي از نيروهاي برشي(يا نيروي دراگ اصطكاكي) 
3-13-5 نيروي دراگ ناشي از شكل هندسي جسم 
سؤالات فصل جريان عبوري در لوله ها

فصل پنجم: محاسبة افتها در لوله ها
1-5 افت انرژي در خطوط لوله
2-5 افت اصطكاكي(طولي يا خطي) در خطوط لوله
3-5 افت هاي موضعي
4-5 گذشت زمان و تأثیر آن در ضریب اصطکاک (f) لوله ها
1-4-5 افت موضعی در اثر انبساط ناگهانی مقاطع (واگرایی)
2-4-5 افت موضعی در اثر انبساط تدریجی (انبساط مخروطی)
3-4-5 افت موضعي در اثر انقباض ناگهاني (همگرايي)
4-4-5 افت موضعی در اثر انقباض تدریجی (انقباض مخروطی)
5-5 افت به واسطه اتصالات (زانویی، شیر و ...)
6-5 طول معادل
7-5 مسائل مربوط به جريان در لوله ها
1-7-5 افت انرژي در خطوط لوله (مسائل ساده جريان در لوله ها)
8-5 سيستم هاي لوله كشي
2-7-5 لوله هاي سري (متوالي)
3-7-5 لوله های معادل
4-7-5 لوله های موازی
5-7-5 مخازن مرتبط
6-7-5 شبکه های لوله کشی
8-5 افت ناشي از اصطكاك براي كانا لها و مقاطع غيرمدور
تست هاي فصل پنجم: محاسبه افت در لوله ها

فصل ششم: آناليز ابعادي و تشابه هيدروليكي
1-6 مقدمه
2-6 تحليل ابعادي وروشهاي آن
1-2-6 قضيه باكينگهام
2-2-6 روش دوم براي تعيين پارامترهاي بي بعدرو شهانساكر و رايتماير
3-6 ضوابط انتخاب متغيرهاي تكراري
4-6 محدوديت هاي تحليل ابعادي
5-6 نيروهاي مؤثر بر سيالات در حال حركت
1-5-6 نيروي اينرسي
2-5-6 نيروي لزجت
3-5-6 نيروي ثقل
4-5-6 نيروي كشش سطحي
5-5-6 نيروي تراكم پذيري يا الاستيك
6-5-6 نيروي فشاري
6-6 عددهاي بدون بعد مهم در مكانيك سيالات
1-6-6 عدد رينولدز
2-6-6 عدد فرود
3-6-6 عدد ماخ
4-6-6 عدد اولر
5-6-6 عدد وبر
7-6 تشابه، مطالعه مدلها
1-7-6 تشابه هندسي
2-7-6 تشابه سینماتیکی یا تشابه حرکت
3-7-6 تشابه ديناميكي
8-6 مدل هاي كج
9-6 نمونه هايي از مطالعه مدلها
1-9-6 جریان در لوله
2-9-6 سازه هاي هيدروليكي باز
مجموعه سوالات آناليز ابعادي و تشابه

فصل هفتم: جريان در كانال هاي باز
1-7 مقدمه
2-7 مقايسه جريان در كانال هاي باز و مجاري تحت فشار
3-7 انواع كانال هاي باز
4-7 انواع مقاطع كانال هاي باز
5-7 مشخصات هندسي مقاطع كانال هاي باز
6-7 طبقه بندي و تشخيص انواع جريان در كانال هاي باز
7-7 وضعيت جريان در كانال هاي باز
1-7-7 تأثير نيروي لزجت
2-7-7 تأثير نيروي ثقل
3-7-7 رژيم جريان
8-7 كاربرد روابط اساسي حاكم بر حركت سيالات در كانال هاي باز
1-8-7 رابطة پيوستگي
2-8-7 رابطة انرژي
3-8-7 رابطة اندازه حركت
9-7 توزيع سرعت در كانال ها
10-7 سرعت حرکت امواج سطحی
11-7 توزيع فشار در كانال ها
12-7 انرژي در كانال هاي باز
13-7 معادله انرژي و انرژي مخصوص
14-7 كاربرد انرژي مخصوص
1-14-7 تحليل جريان ناشي از يك برآمدگي موضعي در كانال مستطيلي
2-14-7 جريان ناشي از يك تنگناي موضعي در يك كانال مستطيلي
15-7 منحنی E-y در حالت كلي و براي هر مقطع دلخواه
16-7 جريان هاي زير بحراني، بحراني و فوق بحراني در كانال باز
17-7 خصوصيات و محاسبات عمق بحراني
1-17-7 مقطع مستطيلي
2-17-7 مقطع مثلثي
3-17-7 مقطع ذوزنقه اي
4-17-7 مقطع دایره ای
5-17-7 مقطع نامنظم
18-7 اندازه حركت (مومنتم) در كانال هاي باز
19-7 كاربرد معادله اندازه حركت در كانال هاي باز
1-19-7 نيروي مخصوص
2-19-7 پرش هیدرولیکی
20-7 مقايسه بين منحني انرژي مخصوص ونيروي مخصوص
21-7 مشخصات جريان يكنواخت
22-7 تنش برشي متوسط جدار كانال
23-7 سرعت متوسط در جريان يكنواخت
1-23-7 فرمول شزي (Chezy)
2-23-7 فرمول مانينگ
24-7 محاسبات جريان يكنواخت
25-7 زبري معادل
26-7 بهترين مقطع هيدروليكي
1-26-7 بهترين مقطع هيدروليكي مستطيلي
2-26-7 بهترين مقطع هيدروليكي مثلثي
3-26-7 بهترين مقطع هيدروليكي ذوزنقه اي
تست هاي فصل هفتم:جريان در كانال هاي باز

امیدوارم این جزوه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

برچسب ها:جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیک  دانلود جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیک  دانلود فایل جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیک  خرید جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیک  فروش جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیک  خرید و دانلود جزوه دانشگاه پیام نور مکانیک سیالات و هیدرولیک  
محصولات مرتبط
جزوه کنترل کیفیت

جزوه کنترل کیفیت

قیمت: 1,200,000 ريال کد فایل:121710
جزوه کنترل کیفت ..تاریخچه آن..جستجو وکشف...
جزوه درس اقتصاد خرد

جزوه درس اقتصاد خرد

قیمت: 85,000 ريال کد فایل:121422
به نام خدا. ما در این جزوه سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی درباره : اقتصاد خرد و تعادل و کشش ها و منحنی انگل و رفتار تولید کننده و خط هزینه یکسان و کنترل انحصارگر و اثبات شرط و بهینه پارتو وسایر مطالب با ارزش ومرتبط درخصوص همین موضوع که بیان عنوان همه آنها در اینجا نمی گنجد را برای دانلود شما عزیزان و سروران گرامی آماده نموده...
جزوه درس کنترل کیفیت آماری

جزوه درس کنترل کیفیت آماری

قیمت: 85,000 ريال کد فایل:121421
به نام خدا. ما در این جزوه سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی درباره : کنترل کیفیت آماری و نمودارهای کنترل برای متغیرهای پیوسته و نمودارهای کنترل برای وصفی ها و نمونه گیری برای پذیرش وسایر مطالب با ارزش ومرتبط درخصوص همین موضوع که بیان عنوان همه آنها در اینجا نمی گنجد را برای دانلود شما عزیزان و سروران گرامی آماده نموده...
جزوه درس الکترونیک 1و2

جزوه درس الکترونیک 1و2

قیمت: 85,000 ريال کد فایل:121419
به نام خدا. ما در این جزوه سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالب بسیارمفید وبا ارزشی درباره : الکترونیک 1و2 و دایود و ترانزیستورهای پیوندی و اثرمیدانی و تقویت کننده های توان و تنظیم کننده های ولتاژ وسایر مطالب با ارزش ومرتبط درخصوص همین موضوع که بیان عنوان همه آنها در اینجا نمی گنجد را برای دانلود شما عزیزان و سروران گرامی آماده نموده...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود فایل مقاله و تحقیق آشنایی با قطعات گوشی تلفن همراه (بخش دوم)

دانلود فایل مقاله و تحقیق آشنایی با قطعات گوشی تلفن همراه (بخش دوم)

دانلود فایل مقاله و تحقیق آشنایی با قطعات گوشی تلفن همراه (بخش دوم)

حجم:13818KB | بازدید :388

عنوان مقاله: آشنایی با قطعات گوشی تلفن همراه (بخش دوم) فهرست مطالب بخش دوم این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است: 4- IC charge 5- Radio  frequency signal processor 6- Ic Audio 7- Ic Pll ● كريستال اصلي Main crystal ● كريستال ساعت time Crystal ● سوئيچ آنتن Switch ANT ● Pf يا PA ● پيش...

دانلود فایل مقاله و تحقیق آشنایی با قطعات گوشی تلفن همراه (بخش اول)

دانلود فایل مقاله و تحقیق آشنایی با قطعات گوشی تلفن همراه (بخش اول)

دانلود فایل مقاله و تحقیق آشنایی با قطعات گوشی تلفن همراه (بخش اول)

حجم:12658KB | بازدید :313

عنوان مقاله: آشنایی با قطعات گوشی تلفن همراه (بخش اول) این مقاله در قالب فایل word آماده شده و به دلیل حجم بالا و محدودیت در فضای آپلود در دو بخش تقدیم حضورتان می گردد. فهرست مطالب بخش اول مقاله به شرح زیر است: ● قطعه بازر Buzzer ● ويبراتور (لرزاننده) Vibrator ● كپسول دهني Micro...

دانلود فایل مقاله و تحقیق برق طریقه کار با نرم افزار اورکد

دانلود فایل مقاله و تحقیق برق طریقه کار با نرم افزار اورکد

دانلود فایل مقاله و تحقیق برق طریقه کار با نرم افزار اورکد

حجم:11840KB | بازدید :518

عنوان مقاله: طریقه کار با نرم افزار اورکد فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است: ● انواع تحلیل ها در orcad 9.2 ● انواع منابع در کتابخانه ps pice نرم افزار orcad انواع منابع : 1- مستقل 2- وابسته ● تحلیل تونن و نورتون در orcad Bios...

دانلود بسته آموزشی کارشناسی ارشد سیستم های عامل با رویکرد حل مسائل

دانلود بسته آموزشی کارشناسی ارشد سیستم های عامل با رویکرد حل مسائل

دانلود بسته آموزشی کارشناسی ارشد سیستم های عامل با رویکرد حل مسائل

حجم:11536KB | بازدید :406

عنوان بسته آموزشی: سیستم های عامل با رویکرد حل مسائل فهرست مطالب این بسته آموزشی که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است: فصل اول: سخت افزار کامپیوتر و مفاهیم پایه 1-1) پردازنده 2-1) سلسله مراتب حافظه 3-1) حافظه اصلی 4-1) پشته 5-1) وقفه 6-1) ورودی/ خروجی 7-1)...

دانلود فایل مقاله و تحقیق کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

دانلود فایل مقاله و تحقیق کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

دانلود فایل مقاله و تحقیق کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی

حجم:11459KB | بازدید :520

عنوان مقاله: کاربردهای فن آوری نانو در صنعت نساجی   فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است: ● چکیده فصل اول: مقدمه ای بر کاربردهای نانو تکنولوژی ● مقدمه  ● تاریخچه                    ...

دانلود فایل مقاله و تحقیق آموزش یوگا

دانلود فایل مقاله و تحقیق آموزش یوگا

دانلود فایل مقاله و تحقیق آموزش یوگا

حجم:10263KB | بازدید :598

عنوان مقاله: آموزش یوگا فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است: ● یوگا چیست؟ ● طرق مختلف یوگا ● روش های اصلی تمرکز فکر و تندرستی از طریق هاتا یوگا ● چگونه می توان از پرانا استفاده نمود ● کاپالابهایی (تنفس پاک...

دانلود پاورپوینت مقاله و تحقیق عمران مدرسه علیای تون (فردوس)

دانلود پاورپوینت مقاله و تحقیق عمران مدرسه علیای تون (فردوس)

دانلود پاورپوینت مقاله و تحقیق عمران مدرسه علیای تون (فردوس)

حجم:10246KB | بازدید :273

عنوان مقاله: مدرسه علیای تون (فردوس) فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل powerpoint تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است: ● موقعیت جغرافیایی فردوس ● پیشینه تاریخی فردوس ● مدارس قدیمی فردوس ● مدرسه علمیه علیا و به همراه تصاویری از مدرسه علیا امیدوارم...

دانلود فایل مقاله و تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

دانلود فایل مقاله و تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

دانلود فایل مقاله و تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

حجم:9796KB | بازدید :521

عنوان مقاله: اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است: فصل اول: اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف 1-1- مقدمه 1-2- جریان برش (Shear flow) 1-2-1- جریان ویسکوز (چسبنده) و مایعات نیوتنی 2-2-1-...